Ar Dievu viss ir iespējams

Mainām apziņu, stiprinām Gara spēku

16.10.2020

“Es mācu jūs mainīt ārējo iekšējā mainīšanas ceļā.<…>  Gara spēks vada pasauli.” Mozus 21.12.2013.

Mainām apziņu, stiprinām Gara spēku

Pasākums Rīgas Sirius Centrā 2020. gada 3. oktobrī

Šis bija jau trešais pasākums, kas bija veltīts visaptverošajai un plašajai tēmai par apziņas mainīšanu, kad kopīgi centāmies izprast apziņas mainīšanas procesa būtību.

Pasākuma vadītāja prezentācijas sākuma lūdza klātesošos klusi balsī vai savā sirdī izteikt īso lūgšanu Iemīļotajam Heliosam:

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, mīļotais Helios, es lūdzu tevi attīrīt manu auru un čakras no visa, kas nav no Dieva, es lūdzu tevi piepildīt manu būtni ar tavu enerģiju, ar saules enerģiju”. Iemīļotais Helioss 2008. gada 23. decembrī

un Skolotāja Godfri doto lūgšanu:

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU vārdā, es aicinu manu ES ESMU Klātbūtni, Dieva daļiņu manī, būt kopā ar mani visas šīs dienas laikā. Es lūdzu tevi, mana ES ESMU Klātbūtne, ņemt savā tiešā kontrolē visas manas darbības, rīcību, vārdus, jūtas un domas. Es lūdzu tevi, mana varenā ES ESMU Klātbūtne, darboties caur mani visas šīs dienas garumā, vadīt manu dzīvi. Āmen.” Skolotājs Godfrī 6. jūlijs 2009. gads.

Sākumā lektore piedāvāja īsumā atkārtot pamatjautājumus no iepriekšējās tēmas “Par Motīvu” no grāmatas “Senās Mācības būtība”. Šī tēma tika aizsākta jau 23. februārī, bet šoreiz īpašu uzmanību veltījām Motīva dziļākai būtībai. Gluži cilvēcīgi mēs sevī nesam vienu motīvu, par kura esamību pat neapjaušam, taču sabiedrībā nereti runājam par citu motīvu, kā vajag, par visaugstāko motīvu – palīdzēt visām dzīvajām būtnēm. Par šo Senās Mācības tēzi, par Motīvu Sūtnes komentārā īpaši spilgti raksturota divu dažādu motīvu būtība – patiesais un slēptais motīvs….:

“…ir “atklātā dienas kārtība”, kuru cilvēki grib, lai citi cilvēki redzētu viņos, un viņi saka:”Es, lūk, gribu palīdzēt visām dzīvajām būtnēm”. Bet ir “slēptā dienas kārtība”- tas ir patiesais motīvs, kas īstenībā vada cilvēku. Un šo motīvu, lūk, šo slēpto motīvu cilvēks var pat pats neapzināties. Bet visas viņa dzīves situācijas, visu, kas bieži notiks viņa dzīvē, vadīs tieši šis slēptais motīvs, bet ne tas, kuru viņš atklāti visiem parāda.” * (tulk. no  Комментарии Посланника Т.Н. Микушиной к Положению 1 )  

Lektore piedāvāja arī izteikties par Motīva tēmu. Bija pāris jautājumu, viens no klausītājiem padalījās ar savu pieredzi: ka viņš tagad strādā ar savām negatīvajām īpašībām un cenšas atbrīvoties no ego. Cits klātesošais, savukārt, atgādināja, ka Skolotāju Mācībā teikts arī tas, ka pavisam iznīcināt ego arī nav vēlams, jo noteiktā garīgās attīstības posmā ego dod impulsu un stimulē radošai darbībai. Protams, ego ir nepieciešams kontrolēt, lai tas nepārsniegtu pieļaujamās robežas.

“Jūsu turpmākā attīstība viscaur un pilnīgi ir atkarīga no tām pūlēm, kādas jūs pieliekat savu nepilnību un trūkumu pārvarēšanai.<…> Ārējais paklausīgi atkārto jūsu iekšējo stāvokli. <…> Tāpēc es saucu jūs izpaust jūsu Dievišķo Brīvību, kas ir jūsu apziņas īpašība un vienmēr ir ar jums, pat tad, kad jūs esat ieslēgti ārējās pasaules ilūzijas važās.<…> Jūsu iekšējo vētru nomierināšana ļauj sasniegt ārējo orkānu nomierināšanos. Iekšējais vada ārējo.

Gara spēks vada pasauli.” Mozus 2013. gada 21. decembrī.

Lektores vadībā kopīgi centāmies iedziļināties Mozus Vēstījumā. Kopējās sarunās vēl un vēlreiz nonācām pie viena un tā paša secinājuma, ka mums nekādi nav iespējams izvairīties no cītīga, disciplinēta un regulāra darba sevis  attīrīšanā no visa nekvalitatīvā mūsos, ko paši esam sakrājuši šās un iepriekšējo dzīvju laikā. Lūk, šo secinājumu mēs, šķiet, beidzot esam nostiprinājuši sevī. Atliek vien turpināt tiekties uz Dievišķo – vispirms sevī, pēc tam – apkārtējā dzīvē, paaugstināt, paplašināt apziņu, stiprināt Gara spēku.

Kas patiesībā ir Gara spēks? To mēs centāmies izprast, ielūkojoties Kunga Surijas Vēstījumā:

“…apziņas mainīšanas ceļš nebūs viegls. Jo tiklīdz kā jūs sākat mainīt savas vibrācijas, ievērodami Dievišķos uzvedības standartus un augstas tikumības normas, tā tūlīt ārējā izpausme sāk jums pretoties.<…>

Tikai ar savu Gara spēku jūs varat apslāpēt ārējo pretstāvi un jums joprojām piemītošo negatīvo enerģiju iekšējo pretstāvi.<…>

Jums pašiem ir jājūt smalkā robeža savā būtnē, kas šķir jūs no tā momenta, kad jūs varat ārējam turēties pretī ar Gara spēku. Pārējiem mūsu sekotājiem ir aktīvi jāturas pretī ārējai nepilnībai.”  Kungs Surija 2014. gada 22. jūnijā.

Mainīt apziņu un stiprināt gara spēku. Laikam jau abas šīs darbības iet rokrokā kā savstarpēji saistīti procesi. Tikai sākumā jābūt mūsu pašu brīvajai gribai šo procesu uzsākt. Radošajam impulsam jānāk no mūsu dvēseles dzīlēm un jāsajūt signāli, ko sūta planēta Zeme: “… ja jūs ieiesiet savā sirdī un sajutīsiet smalkāka plāna vibrācijas, tad pilnīgi droši jūs sadzirdēsiet satraucošu trauksmes zvanu, kas dun uz planētas Zeme. Šis zvans ir trauksmes signāls. Tas ir rādītājs, ka uz planētas nav labi. Kā var mainīt situāciju un ko tagad var izdarīt, lai spēku pārsvars uz planētas atkal pavērtu gaišā ceļa perspektīvu?” Svētais Erceņģelis Mihaēls 2009. gada 22. jūnijā.

Atbildes, kā vienmēr, atrodam Gudrības Valdoņu Mācībā, ieskatāmies Kunga Surijas Vēstījumā:

“Viss ir atkarīgs no cilvēka sirds īpašībām, no viņa garīgo īpašību attīstības pakāpes. Bet gandrīz jebkurš cilvēks, ja viņš parādīs zināmu tiesu koncentrācijas un uzcītības, ir spējīgs panākt fiziskajā plānā to, uz ko viņš tiecas.” Kungs Surija 2009. gada 2. decembrī.

Šo nebūt ne vieglo tēmu par apziņas mainīšanu un Gara spēka stiprināšanu pasākuma vadītāja bija rūpīgi izstrādājusi un pasniedza klausītājiem iespējami viegli uztveramā formā. Prezentācijas noslēguma daļā lektore aicināja kopīgi ieskatīties ES ESMU TAS KAS ES ESMU 2008. gada 8. janvāra Vēstījumā “Baušļi”.

Visiem klātesošajiem tika dāvātas arī šā Vēstījuma krāsainas izdrukas, ko katrs mājās varēs turēt redzamā vietā.

“…tagad jums visiem ir vēlreiz jāpārskata savi uzskati par jūsu dzīvi un jānosaka, kas jūsu dzīvē ir galvenais, kā dēļ jūs eksistējat.<…> Tagad – jauns laiks, un jūsu pienākumi Dieva priekšā un visa Radītā priekšā pieaug daudzkārtīgi.” ES ESMU TAS KAS ES ESMU 2008. gada 8. janvārī.

Baušļu Vēstījuma sakarībā bija vairāki jautājumi, uz kuriem paši arī mēģinājām rast atbildes. Baušļos, šajos Dievišķajos Likumos ietverti noteikumi mūsu ikdienas dzīvei iemiesojuma laikam uz Zemes, kurus ievērojot, kļūs iespējama apziņas mainīšanās, tās pacelšanās augstākā līmenī, kā arī ar laiku stiprināsies Gara spēks.

________________

Tulk.* Sūtnes T.N.Mikušinas komentārs Mācības 1.tēzei “Motīvs piešķir virzienu garīgajiem meklējumiem”. (Seminārs “Senās mācības būtība”, Piemaskava, 2013.gada maijs)

No tā, kāds motīvs mūs vada, pirms sākam apgūt kādu garīgu mācību un pielietot kaut kādas garīgas prakses, ir atkarīgs rezultāts, kādu mēs iegūsim. Tāpēc motīvs ir ļoti svarīgs. Un nav iespējams, diemžēl, no ārienes piespiest cilvēku izjust tādu vai citādu motīvu, tāpēc, ka motīvs dzimst no katra cilvēka būtnes dzīlēm. Un ar spēku, vardarbību nav iespējams piespiest cilvēku izjust pareizo motīvu. Tāpēc, pat ja divi cilvēki sekos vienam un tam pašam garīgajam virzienam, nodarbosies ar vienādām garīgajām praksēm, tad viens no viņiem var būt veiksmīgs un viena iemiesojuma laikā kļūt par Budu, bet otrs cilvēks būs neveiksmīgs un var kļūt vienkārši par despotu. Tāpēc, ka viņu motīvi no sākuma bija dažādi.

Tad, kad es visu šo gadu laikā tikos ar dažādām ļaužu grupām, īpaši sākumā, mēs sasēdāmies aplītī, un es jautāju par katra cilvēka motīvu. Es jautāju:”Kāds ir jūsu motīvs?” Ļoti ātri cilvēki saprata, kā ir jāatbild uz šo jautājumu. Daži sacīja:”Es gribu sasniegt garīgu pilnību.” Labi. Kāds vēlējās kaut kādas priekšrocības dzīvē vai kaut ko sasniegt dzīvē, lai viņam sakārtotos attiecības ģimenē vai arī vēl kaut ko. Un es arī teicu:”Labi”. Bet pēc tam visi saprata, ko es tiecos panākt. Un viņi sāka teikt, ka viņi vēlas palīdzēt visām dzīvajām būtnēm. Bet no tā, ka viņi to runāja, viņu motīvs nemainījās. Tāpēc, ka ir “atklātā dienas kārtība”, kuru cilvēki grib, lai citi cilvēki redzētu viņos, un viņi saka:”Es, lūk, gribu palīdzēt visām dzīvajām būtnēm”. Bet ir “slēptā dienas kārtība”- tas ir patiesais motīvs, kas īstenībā vada cilvēku. Un šo motīvu, lūk, šo slēpto motīvu cilvēks var pat pats neapzināties. Bet visas viņa dzīves situācijas, visu, kas bieži notiks viņa dzīvē, vadīs tieši šis slēptais motīvs, bet ne tas, kuru viņš atklāti visiem parāda. Un to vajag saprast.

Cilvēks, kurš, uzticīgi skatoties jums acīs, runā pilnīgi nevainojamas Dievišķās Patiesības, īstenībā, iespējams, nesekos šīm patiesībām pats. Bet tāpēc, lai saprastu, kurp viņš virzīsies, vajag šo cilvēku ļoti uzmanīgi vērot gadu, trīs gadus, septiņus gadus, 12 gadus un 24 gadus. Par vairumu cilvēku, kurus es novēroju, jau pēc pusgada bija skaidrs, ka viņi nevirzās vajadzīgajā virzienā. Par dažiem – pēc gada. Tātad to nav iespējams noslēpt.

Jēzus mācīja mūs spriest pēc augļiem. Tātad, ne pēc pareizām darbībām, ne pēc tā, ko cilvēki runā, bet pēc augļiem kā darbību rezultāta. Bet šim rezultātam ir jānobriest, tāpēc, ka pasaule ir ļoti blīva un ir vajadzīgs laiks. Augļi tagad nobriest ātrāk, tāpēc ka laiks paātrinās. Bet, tik un tā vajag dot cilvēkam iespēju izpaust savu iekšējo būtību.

Un vēl vienu momentu es novēroju pie cilvēkiem – tā ir vēlēšanās iegūt pēc iespējas vairāk ārējas informācijas. Viņi jautā:”Tatjana Nikolajevna, vai jūs šo esat lasījusi?” Es saku:”Nē”. “Bet vai šo jūs esat lasījusi?” Es saku:”Nē”. “Bet vai šo jūs esat lasījusi?” “Nē”. Pēc tam Pēterburgā vienā no tikšanās reizēm kāds pateica:”Čukča nav lasītājs, Čukča ir rakstnieks” (smejas). Tāpēc, ka īstenībā es patiešām dziļi nezinu nevienu reliģiju, nevienu mācību, kas eksistē pasaulē. Tā ir taisnība. Bet ir vēl tāds tēls.  Ja ir ēzelis, un jūs viņu apkraujat ar vislabākajām Svētajām grāmatām, kādas ir pasaulē, tad no tā taču ēzelis nebūs daudz gudrāks. Saprotiet? Un tas pats attiecas uz cilvēku. Cilvēkam ir noteikts apziņas tilpums – cik viņš spēj uzņemt informācijas. Tāpēc, ja mēs šo palasījām, un citu palasījām, un tur paskatījāmies, un šo ieraudzījām, ar to pašu mēs pārslogojam savu mentālo ķermeni un emocionālo ķermeni. Un tad, kad atnāk patiesā zināšana, mēs neesam spējīgi to uztvert.

Pamatproblēma, kura pašlaik eksistē pasaulē, – tā ir informācijas pārpilnība, no kuras 90% ir nepatiesa informācija. Un, lai sāktu kustēties, nevajag izzināt ļoti daudz dažādus virzienus. Lai apgūtu 26 Mācības Pamattēzes, nav vajadzīga 12 reliģiju salīdzinošā analīze (vai cik viņu eksistē pasaulē?). Vajag vienkārši 12 gadus meditēt.

El Morija teica:”Ne plašumā ejot, bet dziļumā virzoties, jūs sasniedzat”. Jūs nesākat virzīties pa garīgo ceļu tad, kad jūs stāvat ar karti un aplūkojat, ka tā var iet, un tā var iet, un tā var iet… Jums ir tikai kustības ilūzija: jūs tikai grozāties uz dažādām pusēm, bet jūs nekur nevirzāties. Jūs sākat virzīties tad, kad jūs sperat soli. Tātad jūs izvēlaties virzienu, kādā jūs dosieties, un jūs sperat soli. Un tālāk ejat, neapstājoties, līdz tam laikam, kamēr nesasniegsiet Dievišķās apziņas virsotni.

Īstenībā eksistē tikai divi motīvi. Viens motīvs, balstīts uz egoismu, un otrs motīvs, kurš ir balstīts uz altruismu. Kas jūs virza? Vēlēšanās iegūt kaut ko sev, vai atdot visu tam, lai turpinātos evolūcija uz planētas? Un lūk, šī jūsu iekšējā izvēle vadīs jūs visu jūsu dzīvi.

Tulkojums no: Комментарии Посланника Т.Н. Микушиной к Положению 1