Ar Dievu viss ir iespējams

Sistemātiska, nepārtraukta garīgā darba nozīme. Pasākums Rīgas Sirius Centrā 2020. gada 23. februārī

27.02.2020

Pasākums bija veltīts Gudrības Skolotāju Mācības pielietošanas ikdienas dzīvē apzināšanai. Mūsu tikšanās tagad notiek vienreiz mēnesī, jo vairums mūsu pasākumu pastāvīgo apmeklētāju dzīvo tālu no galvaspilsētas lauku novados. Starplaikos ar garīgo darbu nodarbojamies katrs individuāli.

Kārtējais pasākums notika īpašajā, 23.datuma dispensācijas dienā, tas arī pievienoja papildus enerģiju un rosināja koncentrēties uz galveno. Pasākuma tēma – pirmā pamattēze no grāmatas “Senās Mācības būtība”: “Motīvs piešķir virzienu garīgajiem meklējumiem”.

Pasākuma lektore mūsu draudzīgajai un atvērtajai auditorijai pasākumu novadīja it kā vienā elpas vilcienā – dinamiski, intensīvi, piepildīti, ar vieglumu izklāstot un analizējot ne būt ne tās vieglākās dzīves patiesības. Viņa labi prata iesaistīt klātesošos, aktivizējot izteikties un piedalīties tēmas pamatjautājumu risināšanā. Atmosfēra veidojās silta, sirsnīga, atbrīvota, jutām kopību un spēku, kas rodas plecu pie pleca darbojoties. Šis darbs bija saistīts ar vissvarīgāko, ar Mācības apguvi, tās pielietošanas iespējām un dzīves pieredzi. Visu pasākuma laiku bija jaušamas Ūdensvīra Laikmetam  raksturīgās viegluma un atbrīvotības enerģijas. Brīvā, nepiespiestā gaisotnē it kā pati no sevis izveidojās dzīva diskusija un savstarpēji draudzīga jautājumu risināšana. Lektore bija izstrādājusi plašu un vērtīgu materiālu par motīva tēmu, saistot to ar savas personīgās pieredzes atklāsmēm, kā arī ar galvenajām Mācības pamatatziņām. Pasākuma gaitā veidojās kopīgs secinājums, ka mums pašiem reāli jākontrolē savi motīvi, mūsu pašu attieksme pret dzīves situācijām un citiem cilvēkiem. Mums jāiemācās patstāvīgi atšķirt pašiem sevī pareizos motīvus no slēptajiem. Mūsu pienākums ir būt godīgiem pašiem pret sevi un citiem:

Līdz tam laikam, kamēr jūs atrodaties blīvajā fiziskajā pasaulē, jums pastāvīgi ir jābūt modriem un katru mirkli jācenšas atšķirt tos motīvus un tās vēlēšanās, kas jūs virza.” Svētais Erceņģelis Mihaēls 2005. gada 15. aprīlī.

Būt altruistiskiem ne vārdos, bet darbos, dot dzīvus augļus sabiedrības labā, tomēr sevi arī nespiest, ar varu tas nav panākams, tam jānāk tikai no sirds, tam jābūt sirds prasībai: “…diemžēl nav iespējams no ārienes piespiest cilvēku izjust tādu vai citādu motīvu, tāpēc, ka motīvs dzimst no katra cilvēka būtnes dzīlēm. Ar spēku, vardarbību nav iespējams piespiest cilvēku izjust pareizo motīvu.” Sūtnes T.N.Mikušinas komentārs Mācības 1.tēzei “Motīvs piešķir virzienu garīgajiem meklējumiem”. (Seminārs “Senās mācības būtība”, Piemaskava, 2013.gada maijs). Комментарии Посланника Т.Н. Микушиной к Положению 1

Mēs pasākumā runājām arī par to, ka esam vēl tikai attīstības ceļā, vēl patālu no pilnības, un mūsu motīvi var neatbilst ideālajiem. Tomēr, pateicoties Gudrības Skolotāju  Mācībai, mēs zinām uz ko mums jātiecas. Tātad motīvs ir mainīga kategorija, līdzīgi mūsu apziņai, kas arī ir pakļauta izmaiņām. Virzoties uz pareizajiem motīviem, der atcerēties, ka:

“Īstenībā eksistē tikai divi motīvi. Viens motīvs, balstīts uz egoismu, un otrs motīvs, kurš ir balstīts uz altruismu. Kas jūs virza? Vēlēšanās iegūt kaut ko sev, vai atdot visu tam, lai turpinātos evolūcija uz planētas? Un lūk, šī jūsu iekšējā izvēle vadīs jūs visu jūsu dzīvi.” Sūtnes T.N.Mikušinas komentārs Mācības 1.tēzei. Комментарии Посланника Т.Н. Микушиной к Положению 1.

Mēs katrreiz no jauna pārliecināmies, ka mūsu regulārie pasākumi pozitīvi ietekmē mūs pašus un dod garīgo pacēlumu. Pēc pasākumiem mums darbs turpinās katram individuāli, analizējot un pārvērtējot savas dzīves prioritātes. Mēs sākam apzināties, ka mūsu kopīgais garīgais darbs nes augļus, kā simfoniskā orķestrī, kur katrs mākslinieks ir savā vietā un sniedz savu ieguldījumu kopējā darbā. Visskaistākie momenti ir tad, kad savām acīm sākam pamanīt izaugsmes rezultātus savos līdzcilvēkos, kā arī sevī, lai gan sevī to objektīvi novērtēt ir grūtāk. Tas parādās ar laiku kā darba augļi. Reizēm draugs draugam, ja vajadzīgs, pasaka taisnību acīs, un, ja draugs neapvainojas, bet pateicas par palīdzību, tad viņam atveras arī garīgās acis. Tas liecina jau par reālu sasniegumu sava ego pārvarēšanā. Šādi momenti paliek atmiņā, tie ir svēti brīži.

Kā jau zināms, visa pamatā ir regulārs, neatlaidīgs darbs, un visvairāk to varam attiecināt tieši uz garīgo darbu. Mēs esam ļoti pateicīgi Lielās Baltās Brālības Sūtnei Tatjanai Mikušinai par Kopīgo Vēstījumu lasīšanu, par Viņas svētību, par padomiem un ieteikumiem šīs svarīgākās garīgās prakses veiksmīgai norisei. Mēs pateicamies visiem, kas nenogurstoši strādājuši un strādā, lai nodrošinātu lasītāju ērtībai elektronisko pieeju caur interneta resursiem vietnēs https://sirius-ru.net/http://www.sirius-riga.lv/index.html un https://sirius-centers.net/. Diemžēl mūs apbēdināja fakts, ka Kopīgā Vēstījumu lasīšana tiek pārtraukta. Mēs tomēr turpināsim šo praksi patstāvīgi, jo uzskatām, ka nedrīkstam pārtraukt to pozitīvās Dievišķās Enerģijas plūsmu caur mums no Vēstījumiem un tālāk uz visu apkārtējo materialitāti. Mēs regulāri kontrolējam katrs pats sevi, kā arī kopējo darba gaitu, ja vajadzīgs, palīdzot tiem, kas uzsākuši lasīšanu pirmo reizi. Mums nebija nekādu enerģiju izkropļojumu, tieši pretēji, pozitīvā enerģētika pieauga, visi jutāmies kopīgā plūsmā, tas deva īstu, vēl nebijušu apvienojošo impulsu no sirds uz sirdi!

Pie tam, mēs nepiekrītam rezultātu vērtējumam, kas tika atspoguļoti. Ir paņemts tikai internetā lasījušo skaits. Protams, dati, ko saskaita attiecīgās vietnes dators, ir pareizi, tā ir patiesība, taču tā ir tikai daļēja patiesība. Internetā neiegāja arī tie, kas jau laikus bija sagatavojuši Vēstījumu izdrukas, un lasīja no tām.

Kas saskaitīja tos, kas lasīja no grāmatām?  Visās valstīs ir tie, kas labāk izvēlas lasīt no grāmatām, nevis no interneta. Kāpēc? Vienā no savām lekcijām Tatjana Mikušina norādīja:

“Mācību nākamajām paaudzēm var nodot tikai ar grāmatām. Zinātnieku pētījumi pierādījuši, ka cilvēks attīstās tikai tad, kad viņš lasa grāmatas. Dators, televizors izraisa cilvēku degradāciju. <…> Ja nelasa grāmatas, tad smadzenes neattīstās.” https://r.sirius-ru.net/2017/2017-12-04.html

Tatjana Mikušina runāja arī par to, ka Gudrības Skolotāju grāmatas pašas ir Gaismas fokusi, un tikai atrodoties plauktā, tās spēj mainīt apkārtējās telpas vibrācijas.

“Visiem, kas vēlas nopietni apgūt Mācību, tās ir grāmatas ikdienas lietošanai garīgajā darbā. Iztēlojoties, ka mēs visi atrodamies Zemes dzīves skolā, kur skolotājs ir pati dzīve, vai citiem vārdiem – Dievs, tad tēlaini varam sacīt, ka grāmatas “Gudrības Vārds” ir mūsu mācību grāmatas.” https://r.sirius-ru.net/2017/2017-02-01.htm

Mēs veicām savā vidē aptauju, un nonācām pie secinājuma, ka pārsvarā, pat līdz 85-90% dalībnieku lasa no grāmatām. Turklāt daudzi latvieši lasa tieši krievu valodā, lai gūtu vispilnīgāko saskarsmi ar Vēstījumu enerģiju un labāk uztvertu saturu. Daudzi priekšroku dod fundamentālajai grāmatai «Книга Мудости» (Gudrības Grāmata).

Mūsu sirdīs jau izaugusi dzīves nepieciešamība pēc Mācības, bez kuras dzīve zaudē galveno jēgu. Ikdienas garīgā prakse – Vēstījumu lasīšana patiesi kļuvusi par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu, par vissvarīgāko dienas darbu.

Ļoti ceram, ka tā ir arī jums, dārgie domubiedri. Vai tad var būt citādi šajā sarežģītajā laikā, kad pilnā sparā norit pļauja un sākas jaunā Iziešana…?