Ar Dievu viss ir iespējams

GUDRĪBAS SKOLOTĀJU MĀCĪBAI JĀKĻŪST DZĪVAI MŪSU SIRDĪS

11.05.2019

“Jums būs jāaizstāv Dievišķie uzvedības paraugi, neiesaistoties cīņā. Jums būs jāaizstāv Dievišķais Likums. Jums būs jādemonstrē šis Likums savā dzīvē.”

Iemīļotais Serapiss Bejs, 2007. gada 24. jūnijā

GUDRĪBAS SKOLOTĀJU MĀCĪBAI JĀKĻŪST DZĪVAI MŪSU SIRDĪS

Pasākums 28.04.2019. Rīgas Sirius Centrā

Pasākuma mērķis bija rast dziļāku izpratni par Gudrības Skolotāju Vēstījumu unikālo nozīmi mūsu laikmetā un, kā, izmantojot Vēstījumos dotās rekomendācijas, attīstīt Dievišķās īpašības, kas jau potenciāli ir katrā no mums. Gatavojoties pasākumam, atbilstoši tēmai, iedziļinājāmies Vēstījumos:

Saruna par vēstījumu iedarbību Skolotājs Kuthumi 14. janvāris 2010. gads

Saruna par to, kā lasīt vēstījumus un kā attiekties pret Sūtni
Iemīļotais Babadži 5. decembris 2009. gads

Mācība par Dievišķo īpašību izpausmi dzīvē Iemīļotais Lanello 4. janvāris 2008. gads

Gudrības Valdoņu Vēstījumi mums doti kā Dievišķa Dāvana, kā neaizvietojams atbalsts dzīvē un palīgs Dievišķo īpašību attīstībai mūsos. Varam būt laimīgi, ka dzīvojam šajā svētītajā laikā, kad Gudrības Skolotāji burtiski ”ar karotīti” dod mums Zināšanas, kā jādzīvo, kā saglabāt pašu Dzīvību uz planētas, lai mēs varētu garīgi pilnveidoties. Šis laiks ir īpašs arī tādēļ, ka uz Zemes ir Dieva Sūtnis! Daudziem no mums bijusi laimīga iespēja arī tikties ar Lielās Baltās Brālības Sūtni Tatjanu Mikušinu. Mūsu pasākumā vispirms padalījāmies atmiņās par to, kā jutāmies pirmajā tikšanās reizē ar Sūtni, kā arī, kādu iespaidu uz katru no mums atstājusi pirmā iepazīšanās ar Gudrības Skolotāju Mācību. Ir pagājis laiks, un daudziem no mums Mācība kļuvusi par neatņemamu dzīves daļu. Bez tam tiem no mums, kas lasām Vēstījumus jau vairākus gadus, vairs nepietiek tikai lasīt, mums jau ir jādzīvo saskaņā ar Mācību. Mums bija jāsasniedz attiecīgs garīgais līmenis un jāpalīdz tiem, kuri nesen sākuši iepazīties ar Mācību, vai arī vēl par To vispār nezina. Tāpēc mūsu pienākums ir Mācības izplatīšana ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Mums pašiem jāpieņem Mācība kā pati Dzīve, kā visa Dievišķā Pamats, jo viss pārējais ir sekundārs.

Šajā pasākumā runājām par Dievišķajām īpašībām un kopīgi centāmies izprast, kā tās mūsos attīstīt, kā vispār pārnest Zināšanas no Gudrības Skolotāju Mācības uz praktisko dzīvi.

Kas mums jādara, lai Mācības Vārds kļūtu dzīvs mūsu sirdīs? Kā pašiem dzīvot atbilstoši tam? Zinām, ka tas iespējams darbā katram ar sevi, savām nepilnībām, darbā, kas nav viegls, ko katrs esam izjutuši un izjūtam. Mācībā norādīts, ka mums atliek tikai sākt darīt. Pirmais solis būs ar pazemību Dieva priekšā apzināties, kādas īpašības mūsos šobrīd neatbilst Dievišķiem kritērijiem, un kādas mums sevī to vietā jāattīsta, kā teikts:

“Jums nepieciešama pazemība Augstākā Likuma priekšā, jums nepieciešama tiekšanās, paklausība, pacietība un iecietība. Tās ir galvenās īpašības.”

Padma Sambhava, 8. jūlijs 2009. gads

Pasākumā dalījāmies domās, godīgi pret sevi pašiem un citiem atzinām, ka no īpašībām, kas pretējas Dievišķajām, diezgan izplatītas ir, piemēram, vēlme kritizēt un kontrolēt citus. To apzinoties, turpmāk kontrolēsim tikai sevi, savu uzvedību, to, kā mēs paši darbos ievērojam Dievišķo Tikumības Likumu.

Valdonis Ilarions 2008. gada 22. decembra Vēstījumā paskaidro šo aspektu darbam ar sevi: Lai jūs varētu kontrolēt sevi, ir vajadzīga ļoti liela iekšējā disciplīna un prasme pakļaut savas intereses Skolotāju, Vispārības Labuma un Labā interesēm.”

Apziņas augšanas process ir ļoti pakāpenisks, tā teikts Mācībā, un arī paši to izjūtam dzīvē. Viss viegli šķiet tikai sākumā, kā brīnums, kā sajūsma, bet vēlāk nāk apjausma, ka priekšā būs smags darbs, un mums pašiem būs daudz jāpapūlas. Taču cita ceļa nav, un ar laiku kļūst skaidrs, ka tikai tas ir vienīgais, uz ko jākoncentrējas vispirms, bet viss pārējais izriet no tā.

Piedāvājam pasākuma dalībnieces personīgās garīgās pieredzes aprakstu (aprakstā var saskatīt kopējos principus darbam ar sevi):

 “Pati es lasu Vēstījumus katru dienu, pa vienam, kā teikts rekomendācijās. Lasām kopā ar meitu. Lasām katru dienu, jo lasot, arī arvien vairāk top skaidrs, cik ļoti mēs esam labi adaptējušies dzīvei iluzorajā pasaulē, un, cik ļoti grūti ir izmainīt apziņu, pagriezt skatījumu par 100% Mācībā sniegto zināšanu apjēgšanas virzienā. No vienas puses šķiet, tas ir izdarīts, es, liekas, nemitīgi domāju par Dievu, esmu Dievišķā apziņas stāvoklī. Tomēr tas ir jāapliecina pilnīgā apzinātībā ikkatrā solī, un tas jau ir cits stāsts. Trūkumi viens pēc otra uzpeld un drūzmējas, un, kamēr apzinos, kas ar tiem jādara, nezin kāpēc paiet ilgs laiks.

Es lasu un jūtu, no vienas puses, kā Vēstījumi strādā paši par sevi, bet vienlaikus es arī pamanu, cik kūtri mana apzināšanās ir pilnīga TAM. Lūdzu Dievu un tiecos! Bet jādara tas ir uzcītīgāk, totāli regulāri un cītīgi jādara arī kaut kas pašiem katram lietas labā. Bet, visam ir jānobriest, mēs zinām, ka neviens darbs, kas darīts ar varu, nenes svētību.

Lai mums visiem izdodas! Lai apvienojamies ar savu Augstāko Es un īstenojam šī iemiesojuma mērķus ar uzviju! Lai Pasaulei ir Labi!”

Iemīļotais Surija 2007. gada 7. jūlijā Vēstījumā skaidro:

“Jums nepieciešams izanalizēt visu savu dzīvi un saprast, kā jūs varat to mainīt.<…> Matērijas inertums neļauj ātri mainīt jūsu dzīves ārējos apstākļus. Vienmēr ir jāpaiet kādam laikam, lai notiktu ārējo apstākļu pārkārtošanās atbilstoši jūsu pārmainītajai apziņai. Bet princips vienmēr paliek viens un tas pats: sākumā jūs pārmaināt sevi, pēc tam mainās ārējie apstākļi.”

Katrs pasākuma dalībnieks apdomāja, paanalizēja savas sirdsapziņas priekšā pats savu uzvedību, atcerējās dažādus momentus un izdarīja pats savus secinājumus. Mums katram ir sava dzīves pieredze un redzesloks, katram savas garīgās un fiziskās spējas. Kas vienam padodas viegli, otram nav pa spēkam, bet viņam, savukārt, izdodas kas cits. Ideālā gadījumā mēs savstarpēji bagātinām viens otru. Dzīvē bieži notiek tieši otrādi, uzspiežot otram savu gribu, ar varu liekot kautko darīt, neiejūtoties otra cilvēka būtībā. Cilvēks cenšas darīt, bet viņam nepadodas, un pavēlnieks izsaka nesaudzīgu kritiku. Būtībā pār viņu valda ego un rezultātā rada karmu. Mācībā teikts, ka kritika pazemina vibrācijas un tiek apgrūtināta spēja atšķirt Patiesību no ilūzijas.

Cilvēka pieredzi iedala fiziskās dzīves pieredzē dzīvei fiziskajā ilūzijā un garīgajā pieredzē, kas attiecas uz cilvēka garīgo sākotni.

Gautama Buda 2005. gada 10. marta Vēstījumā skaidro:

“Jūsu dzīves pieredze ir tā, kas ļauj jums eksistēt fiziskās ilūzijas apstākļos. Bet, lai apzinātos Dievišķo Patiesību, tieši ir nepieciešams atteikties no šīs jūsu iegūtās fiziskās pieredzes.Šī ir tā īpašība, ko jums nāksies iemācīties. Jums pastāvīgi jāsajūt sevī divu sākotņu klātbūtne. Garīgā un fiziskā sākotne. Jums pastāvīgi jāatceras, ka garīgā sākotne ir jūsu galvenā daļa. Bet jūsu fiziskā daļa ir pārejoša un nepieciešama jums tikai noteiktā jūsu individuālās evolūcijas posmā.”

Pie īpašībām, kas apgrūtina Patiesības uztveri un bremzē garīgo izaugsmi, pieder arī aizdomīgums un šaubas, kā cilvēka negatīvās pieredzes daļa attiecībā uz visu gaišo un pozitīvo. Šīs īpašības eksistē cilvēces kolektīvajā neapzinātajā. Savu roku šeit pieliek masu informācijas līdzekļi, kas veicina negatīvo tēlu iesakņošanos sabiedrības apziņā, un daudzi sāk pie tā pierast un uzskatīt par normu. Tas liecina par dzīvi bez Dieva, bez patiesas Ticības.

Par laimi  mūsu dzīvē ir arī skaisti un iedvesmojoši, garīgo apvārsni paplašinoši, pozitīvi piemēri, kas apveltī telpu ar augstām vibrācijām, piemēram, raksts žurnālā A12 par “Seno Mācību”. Var tikai vēlēties, lai tādu piemēru būtu vairāk.

Lai arī cenšamies ievērot Skolotāju rekomendācijas darbā ar sevi, bet realitātē nereti var būt, ka savu spēku nepietiek, tad atceramies, ka visa Mācība ir caurausta ar Skolotāju Palīdzības piedāvājumiem mums mūsu darbā un centienos. Mums tikai pašiem jālūdz Viņi palīdzēt un bez šaubīšanās jātic Viņu reālai Palīdzībai.

Iemīļotais Lanello 2008. gada 4. janvārī:

“Tad, kad jūs parādāt savas Dievišķās īpašības, šīs jūsu īpašības pārdzīvos jūs un paliks dzīvot mūžīgi.<…> Vienīgais, kā dēļ jums ir jādzīvo, ir – izstrādāt jūsu Dievišķās īpašības. Pie šīm īpašībām pieder gan kalpošana jūsu ģimenei, gan nesavtīgums, ko jūs parādāt tad, kad sastopaties ar sīkumainiem biznesa partneriem.<…> Es esmu gatavs sniegt palīdzību katram no jums, kas vērsīsies pie manis pēc palīdzības vai padoma.”

Tikšanās nobeigumā kopīgi noklausījāmies svētdienas Rozārija internettranslāciju. Ar īpašu uzmanību un iedziļināšanos klausījāmies Iemīļotā Jēzus Rozāriju, ko lasīja Lielās Baltās Brālības Sūtne Tatjana Mikušina. Iemīļotā Jēzus Mīlestība un padomi iesildīja katra sirdi, stiprināja drošības sajūtu un ticību, ka ar Dieva Palīdzību viss ir iespējams.