Ar Dievu viss ir iespējams

Darbības mērķi un virzieni

Gudrības Vārda biedrības galvenais mērķis ir Latvijas sabiedrības tikumisko pamatu atjaunošana un bērnu un pieaugušo izglītošana uz augstu garīgo ideālu bāzes, izmantojot pasaules kultūras labākos sasniegumus mākslā, mūzikā, zinātnē un tehnikā.

Biedrības darbības virzieni:

  • bērnu un jaunatnes audzināšana un izglītošana, balstoties uz augstiem tikumiskiem ideāliem un Dievišķiem principiem visās dzīves un darbības jomās;
  • sabiedrības izglītošana jautājumos par pašreizējā laikmeta nozīmību un par nepieciešamību izdarīt izvēli par labu evolūcijas turpināšanai saskaņā ar Dieva gribu un likumiem.
  • programmu un projektu izstrāde un realizācija augšminēto mērķu sasniegšanai, dažādu pasākumu ar dziļu un nozīmīgu garīgu saturu organizēšana un vadīšana.

Gudrības Vārda biedrība par savu misiju uzskata Dievišķo principu iedzīvināšanu visās cilvēku darbības jomās.