Ar Dievu viss ir iespējams

Iniciatīva – par Latvijas pilsonības piešķiršanu Tatjanai Mikušinai

03.04.2019

par īpašiem nopelniem Latvijas un cilvēces labā

LŪDZAM LATVIJAS PILSOŅUS ATBALSTĪT INICIATĪVU AR SAVU PARAKSTU!

 

Parakstīties patreiz iespējams:

  • izdevniecībā SolVita darba laikā: Cēsu iela 26-4, Rīga, Tālr. 67310761
  • vai arī dodiet ziņu mums uz info@gvbiedriba.lv, mēs ar jums sazināsimies, lai rastu iespēju satikties citā jums ērtākā vietā paraksta saņemšanai.

Latvijas cilvēks jau izsenis interesējās par dziļāku Esamības jautājumu izpratni. Visos laikos bijuši viedi, zinoši cilvēki, kas latviešu tautas apziņai devuši izpratni par Dievu un Visuma likumiem. Šīs zināšanas un cilvēku tieksme pēc tām tika pārmantotas no paaudzes paaudzē un izpaudās tautas daiļradē. Šāds garīgo meklējumu un zināšanu nepārtrauktības princips turpinās arī mūsdienās. Laika gaitā latviešu tautas labākie centieni tikuši atspoguļoti filozofiski ētiskā kultūras mantojumā – tautas folklorā un latviešu dzīvesziņā jeb dzīves izpratnē, kas ietver zināšanas par Augstākās realitātes vai Dieva likumiem. Latviskā jeb latviešu dzīvesziņa ir viena no Latvijas Republikas Satversmes ievaddaļā iekļautajām vērtībām, kas Eiropas kultūrtelpā veido Latvijas identitāti.

Mūsdienās ļoti daudzi cilvēki ir jau aptvēruši Augstākās realitātes pastāvēšanu, tiecas pēc patiesajām zināšanām un savienošanās ar savu Augstāko Es, apgaismības, tiecas darīt darbu Vispārības labā, rūpēs par cilvēkiem. Diemžēl pretēji tam daļa sabiedrības ļoti straujiem soļiem steidzas arvien vairāk uzlabot un pilnveidot savas dzīves ārējos apstākļus un iekrīt patērētāju sabiedrības ideoloģijā, kas kultivē vēlmes, un rada apstākļus to apmierināšanai. Varu pārņēmusi nauda un bauda, atstājot aiz tās garīgās vērtības. Tomēr katrs cilvēks sirds dziļumos jūt nepieciešamību neaizmirst par augstākām garīgām vērtībām.

Garīgā attīstība pamatojas uz divām pieejām: ārējo ceļu – dogmu un rituālu ievērošanu un iekšējo ceļu – tiekšanās sasniegt tiešu personisku saiti ar savu Augstāko Es. Iekšējā ceļa meklējumiem jābalstās uz īpašām zināšanām, ko mūsu skolās līdz šim vēl nemāca. Tomēr šādas zināšanas eksistē jau ļoti sen kā Senā Mācība. Mācība, ko dažādos laikos cilvēcei devuši Gaismas Skolotāji. Šīs zināšanas ir pamatā visām garīgajām kustībām. Agrākos laikos tās varēja iegūt tikai īpašās iesvētīto skolās, piemēram, Pitagora kopiena, Eseju kopiena, senās Ēģiptes mistēriju skolas. 19. gadsimta beigās daļu no šīm zināšanām plašākai auditorijai tika mēģināts dot ar Jeļenas Blavatskas un Teozofijas biedrības starpniecību. Vēlāk šīs zināšanas tika sniegtas caur Jeļenu un Nikolaju Rērihiem (Latvijas Rēriha biedrība), pēc tam ar organizāciju Amerikas Brīvības tiltsSummit Lighthouse palīdzību caur Elizabeti un Marku Profetiem.

21. gadsimtā šīs zināšanas kā dziļi pamatota filozofiski ētiska Mācība ienāca pasaulē ar Tatjanas Mikušinas palīdzību. Mācību Vēstījumu formā viņa saņēmusi no Esamības augstākajām sfērām ar īpašu meditācijas metodi (2018. gada raksts un video par Tatjanu Mikušinu amerikāņu žurnālā “Apzināšanās” (“Awareness” Magazine)). No 2005. gada T. Mikušina ir pieņēmusi vairāk nekā 500 Vēstījumu no vairāk nekā 50 Gaismas būtnēm. Visi vēstījumi ir brīvi pieejami lasītājam latviešu (www.sirius-riga.lv) un daudzās citās valodās. Kopumā visi Vēstījumi satur harmonisku, viengabalainu, saskanīgu Mācību, kuras pamatā ir Tikumības likums. Gaismas būtnes metodiski izskaidro un pierāda, kāpēc ievērot tikumiskos principus savā dzīvē, tālab tiek dotas zināšanas par diviem svarīgākajiem likumiem: Karmas likumu un Reinkarnācijas likumu.

Vēstījumos tiek izskaidroti ideoloģijas principi, kas balstās mīlestībā un ticībā, godīgumā un patiesīgumā, atsakoties no zemiskām vēlmēm un nekvalitatīviem apziņas stāvokļiem, balstoties sadarbībā un rūpēs par tuvāko, un visu dzīvību uz Zemes.

“Cilvēces labākie pārstāvji: komponisti, rakstnieki, dzejnieki, kultūras darbinieki, zinātnieki – viņi visi savā dzīvē ir nonākuši pie Dieva sapratnes. Zinātnieki, arī mūsu laikabiedri, veikdami pētījumus katrs savā zinātnes nozarē, ir pierādījuši Augstākas realitātes esamību (skat. Dzīves ētikas universitātes rakstus, piemēram, Dievs un zinātne). Dažādu pasaules valstu matemātiķu, fiziķu un astrofiziķu – J. Rozentāla, V. Ņikitina, S. Vainberga, R. Broiera, F. Daisona, D. Polkinhorna, D. Barou, F. Triplera, D. Džina u. c. pētījumu rezultāti ļāva zinātniekiem izdarīt secinājumus par Supersaprāta esamību, kas vada Visumu. Ar līdzīgiem apgalvojumiem savā laikā ir nākuši klajā A. Einšteins, M. Planks, Č. Darvins, K. Flammarions, N. Pirogovs, F. Krīks, A. Saharovs, P. Garjajevs, S. Zeņins un daudzi citi pasaules zinātnieki.

Ja Dievs atgriežas katra cilvēka un sabiedrības dzīvē valsts ideoloģijas līmenī, mēs saņemam visus īstos labumus: fizisku, psihisku un garīgu veselību, stipru ģimeni, kas balstās mīlestībā un patiesā savstarpējā cieņā, jaunas sadarbības formas, pasauli bez kariem un konfliktiem, kur attiecības starp visiem un katru ir brālīgas.

Augsti tikumīgas, Dievišķas kārtības radīšana valstī spēj vienas paaudzes laikā izveidot šajā valstī sabiedriskās attiecības, kas atbilst visaugstākajiem morāles un tikumības kritērijiem. Un kā sekas tam būs valsts uzplaukums” (Atklāta vēstule. Tikumība – Jaunā laikmeta ideoloģija).

Pasaulīgā izpratnē Tatjana Mikušina ir rakstniece un sabiedriska darbiniece, kas sarakstījusi vairāk nekā 50 grāmatu. Pēc dziļākas patiesās būtības Tatjana Mikušina ir unikāla personība, jo kopš 2004. gada viņa ir Lielās Baltās Brālības Sūtne, kas šo titulu un uzdevumu saņemt Vēstījumus ieguvusi pēc ilgstošiem un smagiem pārbaudījumiem.

Pirmā ievērojamā tikšanās ar Tatjanu Mikušinu cilvēkiem no Latvijas notika 2010. gadā, kad grupa interesentu 80 cilvēku sastāvā no Latvijas piedalījās seminārā Kauņā par tēmu “Labais un ļaunais”. 2012. gadā Tatjana Mikušina uzturējās Latvijā vairākus mēnešus, regulāri tiekoties ar ieinteresētiem cilvēkiem kā personīgā, tā arī visas Latvijas garīgā izaugsmē. 2012. gada 2. un 5. jūnijā Latviešu Biedrības nama zālēs Tatjana Mikušina klātesošajiem skaidroja Senās Mācības būtību. No 21. līdz 29. jūnijam viņa arī pieņēma Latvijā Vēstījumu ciklu, kas ir minētās Mācības sastāvdaļa. Latvijai tas nozīmēja ne tikai iespēju gūt padziļinātas un patiesas zināšanas, bet arī saņemt lielu Dievišķo Gaismu, kas tika izlieta vēstījumu pieņemšanas laikā un ko šī ārēji vienkāršā, taču būtībā neparastā sieviete izstaro plašā apkārtnē ap sevi. Viņa ir ļoti optimistisks cilvēks, ar lielisku humora izjūtu, bieži smejas un arī uz šķietami dramatiskām vai sarežģītām situācijām spēj paraudzīties ar lielu labvēlību un mīlestību, būdama nešaubīgi uzticīga Dieva Gribai un bezgala pašaizliedzīga savā Kalpošanas darbā Dievam un cilvēkiem. Viņa tik tiešām ir paraugs, kā, dzīvojot šajā pasaulē, tuvināties Dievišķajai pasaulei un būt saskaņā ar savu Augstāko ES, ar Kosmosa likumiem (vairāk par sūtni var lasīt arī šeit).

2015. gada 6. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnē notika Starptautiskās Sabiedriskās kustības “Par Tikumību!” 2. kongress, kurā visu programmas 2. daļu piepildīja Tatjanas Mikušinas lekcija par tēmu ”Dievs un Tikumība” (T. Mikušinas runas teksts latviešu valodā), kurā viņa uzrunāja zinātnes, mākslas un izglītības pārstāvju auditoriju no 15 valstīm. Tika akcentēta bērnu audzināšanas tēma, loģiskā secībā parādot labākos audzināšanas paraugus cilvēces vēsturē. Ja sabiedrība ir tālu no Dieva dziļākas izpratnes, dzīvojot bez tikuma, goda un krietnuma izpratnes un ar tās galveno mērķi gūt materiālos labumus, tad tā nav dzīvotspējīga. Iekšēji brīvu cilvēku sirdīs Latvijā Dievišķais tikumības princips ir dzīvs un izpaužas neatkarīgi no citām tendencēm.

Regulāri pasākumi, intervijas, tikšanās ar Latvijas sabiedrību Tatjanai Mikušinai bija arī 2013., 2014., 2015. un 2016. gadā. Latvijā latviešu un krievu valodā izdotas 39 viņas grāmatas, apmēram 27 000 eksemplāru.

Tatjanas Mikušinas komunikācija ar sabiedrību ir plaši pieejama arī mūsdienu virtuālajā vidē:

Kamēr T. Mikušinai bija uzturēšanās atļauja Latvijā, tika meklēta enerģētiski atbilstoša mājvieta Latvijā viņas darba apstākļu nodrošināšanai, diemžēl toreiz tā netika atrasta un viņai nācās aizceļot uz ārzemēm.

Šobrīd Latvijā ir mājvieta Tatjanai Mikušinai, šai izcilajai personībai

un iespējas darbam mūsu Zemē.

Lūdzam pilsoņiem atbalstīt ar savu parakstu iniciatīvu Latvijas pilsonības piešķiršanai

Tatjanai Mikušinai par īpašiem nopelniem Latvijas un cilvēces labā.

Pateicamies visiem tiem, kas ir jau parakstījušies!